Hindistan’da İndüs Sonrası Aryanlar ya da Ariler

M.Ö. İkinci bin yılın ikinci yarısından itibaren Hint-İran boyları İndus Nehri vadisini istila edip ele geçirdiler. Akabinde buralara ve doğuya doğru ötesine, Kuzey Hindistan’a yerleştiler. Bu boylar muhtemelen Afganistan, Doğu İran ve Güneydoğu Türkistan Bölgesinden gelmiş olup, Aryanlar, Ariler veya Soylular olarak bilinirler.

İran kelimesi de esasında Aryan/Arian kelimesi ile aynı kaynaktan türemiştir. Erken İran ve Hint Kültürleri bu boylar üzerinden belirli Linguistik ve dini özellikler paylaşırlar. Aryan istilası ile birlikte, daha koyu tenli Harappa-Mohenjo-Daro yerlilerinin pek çoğu köleleşirken, diğerleri Güney Hindistan’a gittiler. Aryanların soylular ve kabile üyeleri şeklindeki sınıfsal ayrımı geniiişleyerek dah sonra Kast Sistemini oluşturmuştur.
Hindistan Bölgesinin İndus sonrası gelişimi Hint-Avrupalılar ve Ariler tartışması ile yakından bağlantılıdır. Bugüne kadar genelde kabul görmüş görüşe göre Hint-Avrupa kökenli Ari kabileleri Hindistan’a dışarıdan gelmiş ve burada uzun süredir var olan İndus Uygarlığı’nı ortadan kaldırmıştır. Fakat son zamanlarda belirmiş bir başka görüşte, Hint-Avrupa kökenli Ari kabilelerinin dışarından gelmediklerini, bölgenin yerel halkı olduklarını ve dolayısıyla İndus Uygarlığı’nın Aryan olduğunu ileri sürmektedir.

Her ne kadar ilk görüş daha fazla destek görmekteyse de (eldeki veriler bu görüşü daha çok desteklemektedir) ikinci görüşte en azından ciddiye alınmayı gerektirecek kanıtlar sunmaktadır. Muhtemelen İndus dilinin çözülmesi bu tartışmayı sona erdirecektir ama o zamana kadar kesin bir şey söylemek zordur. Bununla beraber yerelci görüşün Hint-Avrupalıların Hindistan’dan yayılmış oldukları gibi bir tezi savunmak zorunda kalması, bu görüşün karşılaştığı en büyük sorundur.

Hindistan bölgesinin İndus sonrası öyküsü kesinlikle Aryan/Ari unsurunu içermektedir. O zamana kadar ki varlıkları hala tartışmaya açıksa da M.Ö. 1500’lerden itibaren bu bölgede oldukları kesindir. Aryan kabileleri Hint-Avrupa kavimlerinin Hint-Ari olarak adlandırılan koludur. İran dil ailesiyle (Hint-İran) Hindistan’da konuşulan Hint-Avrupa dilleri (Hint-Ari) birbirlerine çok yakındır. Araştırmacılar bu iki dilin ortak bir dilden (Hint-İran) türediklerini kabul etmektedir.

Bu grubun nereden ve ne zaman geldiği henüz tatminkar bir kesinlik içinde yanıtlanamamıştır. Her ne kadar hem Hint-İranlıları, hem de Hint-Aryanları bu kültürle ilişkilendiren birçok veri bulunmaktaysa da, yine de bu ilişkinin içeriği konusunda önemli tartışmalar vardır. Arkeolojik kanıtlar tam olarak bu kültürlerin içeriklerini belirleyememektedirler. Tarihler arasında uyuşmazlıklar vardır. Önemli işaretlerden biri Sintasha-Petrovka Kültüründe savaş arabalarının bulunmuş olmasıdır. Savaş arabaları aynı dönemde hem hem Anadolu’da hem Hindistan’da hem de Çin’de belirmiştir. Bu savaş arabalarına hem Mezopotamya’da hem de İndus’ta bu tarihten önce rastlanmamaktadır.

Ariler, yıktıkları İndus Uygarlığı’nı hemen her unsuruyla kendi bünyelerinde asimile etmişler ve geldikleri bu yeni topraklarda yerleşik düzene geçerek adına Ganj Uygarlığı denilen medeniyeti kurmuşlardır. Milattan önce 1500-1000 yılları arasında yaşayan Ganj Uygarlığı Hint dini inanış ve sosyal geleneklerinin oluşmaya başladığı dönemdir.

Sanskritçe yazılmış Hindu kutsal metinleri Vedalar ve kast sistemi bu zaman diliminde ortaya çıkmıştır. Ganj Uygarlığı’nın sonuna doğru sosyal hayatta belirginleşen sistemler küçük krallıkların oluşmasına zemin hazırladı ve kutsal metinlerde adları zikredilen Gandhara, Kurupançala, Matsya, Kaşi, Avanti, Kasala, Malla, Magadha, Aşvaka ve Çedi gibi devletler kuruldu. Zaman içerisinde yaşanan mücadelelerde galip gelen Magadha Krallığı M.Ö. 6. yüzyılda Ganj Vadisi’nin kontrolünü le geçirdi. Bu arada Hindistan’nın kuzeybatı kesimlerini de milattan önce 518’de Pers İmparatoru I. Darius ele geçirdi ve bu topraklar Büyük İskender tarafından zapt edilinceye kadar Perslerin hakimiyetinde kaldı.

Kaynak: Medeniyetlere Yön Veren Uygarlıklar-Hint-Ahmet Seyrek/Maviçatı Yayınları
[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir